fakultet internet

 

 

 
 

Doktorske akademske studije fizičke hemije
(3 godine, 180 ESPB)

Struktura studijskog programa

Doktorske akademske studije fizičke hemije traju tri godine (šest semestara) u obimu od 180 ESPB bodova i nastavljaju se na osnovne i master akademske studije obima 300 ESPB bodova. Posle završenih doktorskih akademskih studija, student stiče akademsko zvanje doktor fizičkohemijskih nauka.

Standardni oblik i sadržaj doktorske disertacije koja se brani na Univerzitetu u Beogradu

U cilju adekvatnog pohranjivanja doktorske disertacije u Digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu, u skladu sa načelom otvorenog pristupa naučnom znanju, obavezni sastavni deo disertacije su i:

  • Potpisana izjava o autorstvu, kojom se tvrdi da u doktorskoj disertaciji nema delova kojima se narušavaju autorska prava drugih osoba: prilog 1
  • Potpisana izjava da su obe verzije, štampana i elektronska, istovetne: prilog 2
  • Potpisana izjava kojom se ovlašćuje Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ da disertaciju čuva u Digitalnom repozitorijumu Univerziteta u Beogradu, te je učini dostupnom javnosti, pod uslovima definisanim licencom za koju se autor odluči: prilog 3

Ove izjave dodaju se na kraju disertacije, iza biografije autora, i u štampanoj i u elektronskoj verziji.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

  Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave ESPB
P1 SIR2
Prva godina
1. D13MMFHI Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima 1. 5 15 15
  Izrada doktorske disertacije 1. 15
2. D13NFM Nove fizičkohemijske metode 2. 5 15 15
  Izrada doktorske disertacije 2. 15
Ukupno: 10 30 60
40
Druga godina
3. Izborni predmet 1 3. 5 10 9
4. Izborni predmet 2 3. 5 10 9
5. D13SK Specijalni kurs 3. i 4. 0 22 12
  Izrada doktorske disertacije 3. 15
  Izrada doktorske disertacije 4. 15
Ukupno: 10 42 60
52
Treća godina
  Naučno-istraživački rad 5. 0 20 5
  Izrada doktorske disertacije 5. 25
  Naučno-istraživački rad 6. 0 20 5
  Izrada doktorske disertacije 6. 25
Ukupno: 0 40 60
40
Ukupno ESPB: 180

1 P = Predavanja, 2 SIR = Studijski istraživački rad

Spisak izbornih predmeta

  Šifra predmeta Naziv predmeta Koordinator predmeta
1. D13IFHŽS Fizička hemija životne sredine – stanje, uticaji i rizici Nikola Vukelić
2. D13IFHMKŽS Fizičkohemijske metode kontrole životne sredine Ljubiša Ignjatović
3. D13ITS Teorijska spektroskopija Miljenko Perić,
Milena Petković,
Stanka Jerosimić,
Mihajlo Etinski,
Radomir Ranković
4. D13IHP Hemija plazme Jelena Radić-Perić,
Miroslav Kuzmanović
5. D13IPF Primenjena fotohemija Jasmina Dimitrić-Marković
6. D13ISVM Spektroskopija višeatomskih molekula Miljenko Perić,
Radomir Ranković
7. D13IMS Masena spektrometrija Ivanka Holclajtner-Antunović,
Ljiljana Damjanović
8. D13INMR Nuklearna magnetna rezonancija Slobodan Macura
9. D13ITB Termodinamika sa bioenergetikom Dragomir Stanisavljev
10. D13INST Neravnotežna statistička termodinamika Mihajlo Etinski
11. D13IMANP Metode analize neravnotežnih procesa Dragomir Stanisavljev,
Ljiljana Kolar-Anić,
Željko Čupić
12. D13IOPHFBS Oscilatorni procesi u hemijskim, fizičkohemijskim i biološkim sistemima Vladana Vukojević,
Ljiljana Kolar-Anić
13. D13IMSSP Modeliranje i simulacija složenih procesa Ljiljana Kolar-Anić,
Željko Čupić
14. D13IFMK Fizičkohemijske metode u kriminalistici Borivoj Adnađević,
Nada Bošnjaković-Pavlović
15. D13IPTGFH Primena teorije grupa u fizičkoj hemiji Stanka Jerosimić
16. D13ISSSKAM Sinteza, struktura i svojstva kristalnih i amorfnih materijala Borivoj Adnađević
17. D13ISKM Strukturna karakterizacija makromolekula Gordana Ćirić-Marjanović
18. D13IFMB Fizičkohemijske metode u biomedicini Goran Bačić,
Miloš Mojović,
Ana Popović-Bijelić
19. D13ITM Transport kroz membrane Miloš Mojović,
Ana Popović-Bijelić
20. D13IHHK Homogeno-heterogena kataliza Vera Dondur
21. D13IHIS Hemijski izvori struje Ivana Stojković,
Nikola Cvjetićanin,
Slavko Mentus
22. D13IKER Kinetika elektrodnih reakcija Igor Pašti,
Slavko Mentus
23. D13IEH Elektroanalitička hemija Dragica Minić,
Biljana Šljukić
24. D13IENS Elektrohemija nevodenih sredina Ivana Stojković-Simatović,
Nikola Cvjetićanin,
Slavko Mentus
25. D13IRSA Rendgenostrukturna analiza Borivoj Adnađević,
Nada Bošnjaković-Pavlović,
Bojana Nedić
26. D13IPP Provodni polimeri Gordana Ćirić-Marjanović
27. D13IFHN Fizička hemija nanomaterijala Vera Dondur,
Radmila Hercigonja,
Ljiljana Damjanović,
Mirjana Čomor,
Vojislav Spasojević
28. D13IHI Hemija izotopa Šćepan Miljanić
29. D13IRHD Radijaciona hemija i dozimetrija Miloš Mojović,
Šćepan Miljanić
30. D13IDSNZ Detekcija i spektrometrija nuklearnog zračenja Goran Bačić
31. D13IRB Radijaciona biologija Goran Bačić,
Marko Daković
32. D13IR Radiofarmaceutika Šćepan Miljanić,
Marko Daković
33. D13IRE Radioekologija Goran Bačić,
Nikola Vukelić,
Snežana Dragović
 

 

© 2013 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju