fakultet internet

 

 

 

 

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE FORENZIKA

IZ FORENZIČKE FIZIČKE HEMIJE I MENADŽMENTA FORENZIKE NA FAKULTETU ZA FIZIČKU HEMIJU I FAKULTETU BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU


Specijalističke strukovne studije (studijski program) Forenzika su uređene Statutom Fakulteta za fizičku hemiju i Statutom Fakulteta bezbednosti kao zajedničke strukovne studije sa dva modula: 1. modul studija koji se ostvaruje na Fakultetu za fizičku hemiju i 2. modul koji se ostvaruje na Fakultetu bezbednosti.

Specijalističke strukovne studije Forenzika imaju za cilj osposobljavanje kadrova za obavljanje specijalističkih poslova i zadataka u službama i institucijama bezbednosti i zaštite iz oblasti forenzičke fizičke hemije i menadžmenta u oblasti forenzike.

Po završetku specijalističkih strukovnih studija Forenzika stiče se zvanje Specijalista strukovnih studija Forenzika. Dodatak, odnosno opis diplome sadrži navode o završenim modulima i predmetima modula, kao i zvanje u skladu sa izabranim modulom.

Specijalističke strukovne studije Forenzika sadrže sve elemente koji su utvrđeni Zakonom i Statutom Fakulteta za fizičku hemiju i Statutom Fakulteta bezbednosti. Traju godinu dana (dva semestra) u minimalnom obimu od 60 ESPB. Studije sadrže 4 (četiri) predmeta, 3 (tri) obavezna i 1 (jedan) izborni, kao i specijalistički rad.

Specijalističke strukovne studije Forenzika su viši stupanj obrazovanja u odnosu na obrazovanje stečeno tokom osnovnih studija. One se nastavljaju na osnovne studije Fakulteta za fizičku hemiju, odnosno Fakulteta bezbednosti, ili njima srodnih fakulteta. U slučajevima da student sa ovih ili srodnih fakulteta, koji je završio osnovne studije, a nema stečena znanja potrebna za Specijalističke strukovne studije Forenzika, na iste se upisuje u skladu sa Statutom Fakulteta za fizičku hemiju i Statutom Fakulteta bezbednosti.

Finansiranje Specijalističkih studija Forenzika obezbeđuju studenti ili organizacije koje su ih na iste uputili. Cenu Studija predlaže Nastavno-naučno veće matičnog fakulteta na kome se studije izvode, a utvrđuje ih Savet nadležnog fakulteta.

Obaveštenje o studijama

Određivanje mentora i prijava teme

Knjiga nastavnika - Forenzika

Knjiga predmeta - Forenzika

Prijava za izborne predmete - specijalističke strukovne studije - forenzika

 

 

 

 

© 2012 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju