fakultet internet

 
 

Biblioteka

Biblioteka Fakulteta za fizičku hemiju postoji u kontinuitetu - najpre kao biblioteka Fizičkohemijskog zavoda, a potom i Instituta za fizičku hemiju - od 1947. godine, mada prvi unos u knjizi inventara (Lassar - Cohn: "Die Chemie im taglichen Leben", Hamburg und Leipzig, 1900.) datira od 3.10.1948.

Danas se u njenim fondovima nalazi više od trideset hiljada bibliotečkih jedinica među kojima je najviše serijskih publikacija od kojih su neke nabavljane neprekidno duže od jednog veka, poput Zeitschrift fur Physikalische Chemie (1887-1998) ili The Journal of Physical Chemistry (1896-2009). Među monografskim publikacijama, kojih je gotovo deset hiljada, najzastupljenija je udžbenička literatura iz fizičke hemije neophodna za održavanje nastave. Osim toga, biblioteka poseduje i referensnu zbirku koja obuhvata enciklopedije, priručnike i rečnike. U fondovima se čuvaju primerci diplomskih, master i specijalističkih radova, te magistarskih teza i doktorskih disertacija. Poslednjih godina su formirani i digitalni repozitorijumi ovih radova.

Pored lisnih kataloga, postoji i elektronska baza podataka u Biblio programu. Na raspolaganju korisnicima se nalazi bežični pristup Internetu, preko eduroam servisa, i deset netbook računara.

Biblioteka je deo Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) i po potrebi sarađuje sa svim bibliotekama u zemlji. Otvorena je radnim danima od 8:00 do 21:00 i ima dvoje zaposlenih, a čitaonica raspolaže s četrdeset i pet mesta. Korisnici biblioteke su - pored studenata, nastavnika i saradnika Fakulteta za fizičku hemiju - pripadnici šire akademske zajednice, zaposleni u privredi, te učenici osnovnih i srednjih škola i svi ostali građani.


Izdavaštvo

IZDAVAŠTVO je značajna delatnost Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, organizovana prvenstveno kao podrška nastavnom procesu i naučno-istraživačkom radu koji se odvijaju na Fakultetu, ali i kao sredstvo kojim se promoviše naša institucija i čini prepoznatljivom u široj javnosti. Time se istovremeno promovišu nauka i naučno mišljenje. Tako, Fakultet publikuje udžbeničku literaturu, zbirke, radne sveske, monografije, zbornike radova, prevode knjiga, izdanja u povodu jubileja, informatore itd.

Lista izdanja

Naslovna stranica monografije

Monografija

ZLATNI INDEKS

1966-2016

Naslovna stranica knjige

Prof. Dr. Natalia Skorodumova, Dr. Igor Pašti

2nd International Meeting on Materials Science for Energy Related Applications – Book of Abstracts

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, 2016.

Naslovna stranica knjige

Prof. Dr. Natalia Skorodumova, Dr. Igor Pašti

1st Workshop on Materials Science for Energy Related Applications – Book of Abstracts

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, 2014.

Naslovna stranica knjige

Antić-Jovanović, Ankica

Molekulska spektroskopija: spektrohemijski aspekt

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2016.

Naslovna stranica knjige

Nedić Vasiljević, Bojana; Milojević-Rakić, Maja; Jović, Aleksandar

Praktikum i zadaci iz Hemijske kinetike

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2015.

Naslovna stranica knjige

Ćirić-Marjanović, Gordana

Fizička hemija makromolekula

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2015.

Naslovna stranica knjige

Mentus, Slavko; Damjanović, Ljiljana

Fizičkohemijska analiza

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2015.

Naslovna stranica knjige

Adnađević, Borivoj; Jovanović, Jelena

Hidrogelovi - sinteza, struktura i svojstva

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2014.

Naslovna stranica knjige

Jerosimic, Stanka

Uvod u kvantnu mehaniku za fizikohemičare

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2014.

Naslovna stranica knjige

Grupa autora. Priređivač: Damjanović, Ljiljana.

Nauka oko nas - Fizička hemija za srednjoškolce

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju i Centar za promociju nauke, Beograd, 2014.

Naslovna stranica knjige

Proceedings of the 5th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2013.

Naslovna stranica knjige

Dondur, Vera; Kuzmanović, Miroslav (ur.)

110 godina fizičke hemije

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2013.

Naslovna stranica knjige

Ristić, Miroslav; Pašti, Igor; Cekić-Lacković, Isidora

Praktikum iz Opšteg kursa fizičke hemije

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2013.

Naslovna stranica knjige

Petković, Milena

Primenjena kvantna hemija

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2013.

Naslovna stranica knjige

Popović-Bijelić, Ana; Mojović, Miloš

Praktikum iz biofizičke hemije

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2013.

Naslovna stranica knjige

Stojković Simatović, Ivana

Elektrohemija: zadaci i vežbe

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2012.

Naslovna stranica knjige

Cvjetićanin, Nikola

Odabrana poglavlja hemijske termodinamike – teorija, zadaci i vežbe

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2011.

Naslovna stranica knjige

Kolar-Anić, Ljiljana; Čupić, Željko; Vukojević, Vladana; Anić, Slobodan

Dinamika nelinearnih procesa

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2011.

Naslovna stranica knjige

Minić, Dragica

Primenjena elektrohemija

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2010.

Naslovna stranica knjige

Ranković, Radomir

Atomistika: zadaci i vežbe

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2010.

Naslovna stranica knjige

Kolar-Anić, Ljiljana

Osnove statističke termodinamike

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2009.

Naslovna stranica knjige

Mentus, Slavko

Elektrohemija

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2008.

Naslovna stranica knjige

Dimitrić-Marković, Jasmina

Praktični aspekti odabranih poglavlja molekulske spektrohemije

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2008.

Naslovna stranica knjige

Anić, Slobodan; Stanisavljev, Dragiša; Vukelić, Nikola

Izabrana poglavlja fizičke hemije

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2007.

Naslovna stranica knjige

Antić-Jovanović, Ankica

Atomska spektroskopija: spektrohemijski aspekt

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2006.

Naslovna stranica knjige

Petranović, Nadežda

Hemijska termodinamika

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2005.

Naslovna stranica knjige

Minić, Dragica; Antić-Jovanović, Ankica

Fizička hemija

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2005.

Naslovna stranica knjige

Macura, Slobodan; Radić-Perić, Jelena

Atomistika

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2004.

Naslovna stranica knjige

Veselinović, Dragan et al.

Veličine, jedinice i oznake međunarodnog sistema – SI u fizičkoj hemiji i srodnim oblastima: petojezični nazivi veličina

Velarta i Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2004.

Naslovna stranica knjige

Kolar-Anić, Ljiljana; Vukojević, Vladana; Anić, Slobodan

Dinamika nelinearnih procesa: od monotone do oscilatorne evolucije

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2004.

Naslovna stranica knjige

Minić, Dragica et al.

Uvod u laboratorijski rad

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2003.

Naslovna stranica knjige

Anić, Slobodan; Marković, Dragan (ur.)

Profesoru Draganu Veselinoviću

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju i Društvo fizikohemičara Srbije, Beograd, 2001.

Naslovna stranica knjige

Mioč, Ubavka; Hercigonja Radmila

Zbirka zadataka iz opšteg kursa fizičke hemije

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1997.

Naslovna stranica knjige

Veselinović, Dragan et al.

Fizičkohemijski osnovi zaštite životne sredine I: Stanja i procesi u životnoj sredini

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1995.

Naslovna stranica knjige

Mentus, Slavko; Mioč, Ubavka

Odabrane metode fizičkohemijske analize

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1993.

Naslovna stranica knjige

Arnikar, H. J.

Osnovi nuklearne hemije

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1992.

Naslovna stranica knjige

Bariol, Žan; Rivaj, Žan-Luj

Spektroskopije molekula

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1992.

Naslovna stranica knjige

Dondur, Vera

Hemijska kinetika

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1992.

Naslovna stranica knjige

Šušić, Milenko

Osnovi elektrohemije i elektrohemijske analize

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1992.

Naslovna stranica knjige

Radak, Vukosava

Opšti kurs fizičke hemije za biologe

Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1992.

 

 

© 2014 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju