fakultet internet

 

 

 
 

Master akademske studije fizičke hemije
(1 godina, 60 ESPB)

Struktura studijskog programa

Master akademske studije fizičke hemije sadže sve elemente koji su utvrđeni Zakonom. Traju godinu dana (dva semestra) u obimu od 60 ESPB bodova i nastavljaju se na osnovne akademske studije obima 240 ESPB bodova. Cilj im je proširivanje shvatanja ključnih koncepata fizičke hemije čime se studenti osposobljavaju za dublje razumevanje specijalnih oblasti fizičke hemije: spektrohemije, elektrohemije i hemijske kinetike, biofizičke hemije, fizičke hemije životne sredine, fizičke hemije materijala i radiohemije. Posle završenih master akademskih studija, student stiče akademsko zvanje master fizikohemičar.

Studenti kroz nastavu proširuju svoja znanja, ali se kod njih razvija i sposobnost da samostalno planiraju i izvode eksperimente i procenjuju značaj njihovih ishoda. Na taj način se ovim studijama studenti osposobljavaju za dalji profesionalni rad i za doktorske studije.

Na master akademske studije fizičke hemije se mogu upisati svi studenti koji su završili osnovne akademske studije fizičke hemije i njoj srodnih nauka, u obimu od 240 ESPB. U knjizi predmeta su navedeni svi podaci u vezi sa izvođenjem nastave na pojedinim predmetima, njihovom obimu, bodovnoj vrednosti master rada, preduslovima za upis pojedinih predmeta i sl. Bodovna vrednost pojedinih predmeta kao i master rada procenjeni su u skladu sa evropskim standardima.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

  Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Časovi aktivne nastave ESPB
P1 V2 SIR3
1. M13MMFHI Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja 1. 3 0 10 7
2. Izborni predmet 1
(sa izbornog područja koje odgovara naučnoj oblasti master rada)
1. 5 2 10 9
3. Izborni predmet 2
(sa bilo kog izbornog područja)
2. 3 2 10 7
Ukupno: 11 4 30 23
45
4. M13MR Master rad 1. i 2. 37
Ukupno ESPB: 60

1 P = Predavanja, 2 V = Vežbe, 3 SIR = Studijski istraživački rad

Spisak izbornih predmeta 1 po izbornim područjima

  Šifra predmeta Naziv predmeta Koordinator predmeta
Spektrohemija
1. M13SIS Spektri i strukture Miljenko Perić
Elektrohemija i hemijska kinetika
2. M13EHEHM Elektrohemija i elektrohemijske metode Igor Pašti
Biofizička hemija
3. M13BFHDNP Biofizička hemija i dinamika neravnotežnih procesa Goran Bačić
Fizička hemija životne sredine
4. M13OPFHŽS Odabrana poglavlja fizičke hemije životne sredine Nikola Vukelić
Fizička hemija materijala
5. M13FHANM Fizičkohemijski aspekti nauke o materijalima Vera Dondur
Radiohemija
6. M13RHF Radijaciona hemija i fizika Šćepan Miljanić,
Miloš Mojović

Spisak izbornih predmeta 2 po izbornim područjima

  Šifra predmeta Naziv predmeta Koordinator predmeta
Spektrohemija
1. M13PSH Primenjena spektrohemija Ljiljana Damjanović
2. M13FOTOH Fotohemija Jasmina Dimitrić-Marković
3. M13HRPNjP Hemijske reakcije u plazmi i njihova primena Jelena Radić-Perić,
Ivanka Holclajtner Antunović
4. M13FHMARH Fizičkohemijske metode u arheometriji Ivanka Holclajtner Antunović,
Ljiljana Damjanović
Elektrohemija i hemijska kinetika
5. M13EHK Elektrohemijska kinetika Igor Pašti
6. M13KE Konverzija energije Ivana Stojković-Simatović
7. M13PEH Primenjena elektrohemija Dragica Minić
8. M13RD Reakciona dinamika Vera Dondur,
Igor Pašti,
Milena Petković
9. M13EHM Elektrohemijske metode Biljana Šljukić,
Dragica Minić
Biofizička hemija
10. M13BFH2 Biofizička hemija 2 Miloš Mojović
11. M13BFHM Biofizička hemija metabolizma Ana Popović-Bijelić
12. M13FHMBM Fizičkohemijske metode u biologiji i medicini Goran Bačić
13. M13NTD Neravnotežna termodinamika Dragomir Stanisavljev
14. M13DNLP Dinamika nelinearnih procesa Ljiljana Kolar-Anić
15. M13BHEFHA Biološka hemija elemenata - fizičkohemijski aspekt Ana Popović-Bijelić
Fizička hemija životne sredine
16. M13FHPTŽS Fizičkohemijski procesi i transformacije u životnoj sredini Nikola Vukelić
17. M13KSŽS Kontrola stanja životne sredine Ljubiša Ignjatović
18. M13MPUŽS Modeliranje i procena uticaja na životnu sredinu Milena Petković
Fizička hemija materijala
19. M13ONM Osnove nauke o materijalima Nikola Cvjetićanin
20. M13KAT Kataliza Vera Dondur
21. M13DISMAT Disperzni materijali, karakterizacija i kompaktiranje Dragica Minić
22. M13FHKGP Fizička hemija koloida i graničnih površina Borivoje Adnađević
23. M13FHKJ Fizička hemija kompleksnih jedinjenja Dragica Minić,
Radmila Hercigonja
24. M13DZPM Difrakcija X-zraka na praškastim materijalima Nikola Cvjetićanin
Radiohemija
25. M13BSZ Biosistemi i zračenja Goran Bačić
26. M13NS Nuklearna spektrometrija Goran Bačić,
Marko Daković
 

 

© 2013 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju