fakultet internet

 
 

 

 
organizacija

 

Fakultet za fizičku hemiju ima svoje korene u tradiciji dugoj sto godina. Fizičkohemijski zavod osnovan 1908. godine prerasta u Institut za fizičku hemiju 1971. godine. Negujući tradiciju dobre šlole i značajne naučne institucije 1990. godine Fakultet za fizičku hemiju postaje samostalni fakultet u okviru Univerziteta u Beogradu.

Fakultet organizuje i realizuje nastavu i naučnoistraživački rad, sarađuje sa institucijama u zemlji i inostranstvu.

Rad uprave i katedara se neprekidno prožima sa radom Nastavno-naučnog veća.

Planiranje i kontrola

Fakultet ima usvojen plan rada koji je zasnovan na sistematičnom praćenju podataka o svojoj delatnosti i analizira ih. Sistematično razvijanje i praćenje realizacije studijskih programa predstavljaju dugoročnu društvenu obavezu Fakulteta. Fakultet donosi godišnji plan (kalendar) nastavnih aktivnosti, kao i plan neophodnih pratećih aktivnosti u funkciji održavanja nastave i realizacije naučnoistraživačkog rada. Fakultet planira naučnoistraživački rad u okviru svojih mogućnosti, sistematično se uključuje u naučnoistraživačke i razvojne projekte i prati njihovu realizaciju. Fakultet sistematično prati potrebe za razvojem pojedinih naučnih oblasti koje su u neposrednoj vezi sa nastavnim procesom i usmerava nastavnike i saradnike da se u vodećim laboratorijama u svetu usavršavaju u određenim oblastima.

Fakultet donosi finansijski plan za svaku budžetsku godinu, koji predviđa sve stavke neophodne za uspešno ostvarenje svih formi fakultetskih aktivnosti.

Fakultet kroz različite oblike vrši kontinualnu i periodičnu proveru i kontrolu rezultata aktivnosti u okviru svoje delatnosti. Sistematično prati rezultate nastavnog procesa, naučnog rada i drugih aktivnosti, kroz Godišnji izveštaj (Prilog 2.2) koji se uvek razmatra, i kritički ocenjuje za svaku školsku godinu.

Kontrola ispunjenosti plana, poređenjem sa prethodnim periodom i sa sličnim visokoškolskim institucijama u zemlji i svetu, obavlja se na sednicama uprave, Nastavno-naučnog veća i Izbornog veća, kao i u vidu godišnjih izveštaja o radu koje razmatraju NNV i Savet Fakulteta. Aktivnosti na planiranju u pogledu nastavnog procesa, naučnog rada kao i realizacija istih su dostupne javnosti preko we b sajt-a ustanove.

 

 

 

© 2007 Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju