fakultet internet

 

 

 
studije 3 godina

Peti semestar

Atomska spektrohemija
Radiohemija i nuklearna hemija
Statistička termodinamika
Biološka hemija

Predmeti izbornog bloka 5:
Fizička organska hemija
Fizička hemija plazme
Nastavna sredstva i školski ogledi**

Šesti semestar

Molekulska spektrohemija
Elektrohemija
Hemijska kinetika
Primena računara u fizičkoj hemiji

**Modul predmeta koje biraju studenti koji žele da se bave nastavom

 

 

© 2007 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju