fakultet internet

 
 

 

 
 

Naučni projekti 2011-2014 koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije a koji su koordinirani na Fakultetu za fizičku hemiju

 

Integralna interdisciplinarna istraživanja

1. Projekat br. 45014: Litijum-jon baterije i gorivne ćelije: istraživanje i razvoj

2. Projekat br. 41005: Biomarkeri u neurodegenerativnim i malignim procesima

Osnovna istraživanja

1. Projekat br. 172018: Porozni materijali na bazi oksida u zaštiti životne sredine od genotoksičnih supstanci.

2. Projekat br. 172015: Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i bioloških sisitema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima.

3. Projekat br. 172040: Struktura i dinamika molekulskih sistema u osnovnim i pobuđenim elektronskim stanjima.

4. Projekat br. 172043: Elektroprovodni i redoks-aktivni polimeri i oligomeri: sinteza, struktura, svojstva i primena.

Međunarodni projekti

 1. “Physicochemical Characterisation of Heteropoly Compounds“. - srpsko-rumunski projekt u okviru međudržavnog ugovora između SANU i Rumunske akademije nauka
  Vreme trajanja projekta: 1.1.2010. - 31.12.2012.
  Institucije uključene u projekat: Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, koordinator prof. I. Holclajtner-Antunović, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, koordinator prof. R. Marinković-Nedučin i Institut za hemiju Temišvar, Laboratorija za neorgansku hemiju, Koordinator dr. Alexandru Popa

 2. COST Action MP1003 “European Scientific Network for Artificial Muscles”.
  Vreme trajanja projekta: dec. 2010. - dec. 2014.
  Učesnici sa Fakulteta za fizičku hemiju: dr Gordana Ćirić-Marjanović, vanredni profesor (član Menadžment Komiteta iz Srbije i rukovodilac domaćeg istraživačkog tima) i mr Aleksandra Rakić, asistent.

 3. „Raspodeljena simulacija dinamike biomolekula na računskoj mreži“
  Vreme trajanja projekta: 1.1.2010. - 31.12.2011.
  Institucije uključene u projekat: Fakultet za fizičku hemiju (Univerzitet u Beogradu), Institut Rudjer Bošković (Zagreb, Hrvatska).
  Ucesnici sa Fakulteta za fizičku hemiju: dr Milena Petković, docent i dr Igor Pašti, asistent.

 4. „Istraživanje odnosa strukture i biološke aktivnosti polifenola“
  Vreme trajanja projekta: 1.1.2011. - 31.12.2012.
  Institucije uključene u projekat: Odsek za bio-hemijske i medicinske nauke, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Fakultet za fizičku hemiju (Univerzitet u Beogradu), Institut Rudjer Bošković (Zagreb, Hrvatska).
  Učesnici sa Fakulteta za fizičku hemiju: Jasmina Dimitrić Marković vanredni profesor

 5. „Oksidi prelaznih metala kao elektrodni materijali za litijum jonske baterije“
  Vreme trajanja projekta: 1.1.2013. - 31.12.2014.
  Institucije uključene u projekat: Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju i Insituto Superior Tecnico, University of Lisbon, Portugal
  Učesnici sa Fakulteta za fizičku hemiju: dr Ivana Stojković Simatović, docent; dr Nikola Cvjetićanin, vanredni profesor; dr Milica Vujković.

 6. COST Action CM1304 “Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems”
  Vreme trajanja projekta: 3.12.2013. - 2.12.2017.
  Učesnici projekta sa Fakulteta za fizičku hemiju: dr Vladimir Marković, asistent (član Menadžment komiteta); dr Ljiljana Kolar-Anić, redovni profesor u penziji i naučni savetnik IHTM, Univerzitet u Beogradu; dr Dragomir Stanisavljev, redovni profesor; dr Borivoj Adnađević, redovni profesor; dr Slobodan Anić, vanredni profesor u penziji i naučni savetnik, IHTM, Univerzitet u Beogradu; dr Jasmina Dimitrić-Marković, vanredni profesor; dr Jelena Jovanović, naučni savetnik; Maja Milenković, istraživač-saradnik; Jelena P. Maksimović, istraživač-saradnik; Stevan R. Maćešić, istraživač-saradnik; Itana Nuša M. Bubanja, istraživač-pripravnik; Branislav Stanković, istraživač-pripravnik.

 7. Danube States R&D network project: "New materials and devices based on conducting polymers and their composites" - finansiran od strane Nemačkog federalnog Ministarstva obrazovanja i Istraživanja.
  Vreme trajanja projekta: 1.10.2013. - 30.09.2014.
  Vođa projekta: profesor dr Vladimir Mirsky, Lausitz University of Applied Sciences, Faculty of Natural Sciences, Senftenberg, Nemačka; koordinator projekta sa Univerziteta u Beogradu: dr Dr Gordana Ćirić-Marjanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, Srbija.

 8. SCOPES (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland - projekat broj IZ73ZO_152457 “Conducting polymers synthesized by enzymatic polymerization”, finansiran od strane Swiss National Science Foundation (SNSF) and the Swiss Agency for Development and Co-operation (SDC).
  Vreme trajanja projekta: 2014-2016
  Glavni aplikant: prof. Peter Walde, ETH Cirih, Švajcarska. Ko-aplikant (partner): vanr. prof. Gordana Ćirić-Marjanović, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Srbija.

 9. Međunarodni projekat bilateralne saradnje Srbija - Francuska u okviru programa Pavle Savić. Naziv projekta: „Razvoj teorijskih metodologija za procenu antioksidativne aktivnosti polifenola: put ka primenama u realnom životu“
  Vreme trajanja projekta: 1.1.2014. - 31.12.2015.
  Institucije uključene u projekat: Odsek za bio-hemijske i medicinske nauke - Državni Univerzitet u Novom Pazaru; Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu (dr Jasmina Dimitrić Marković, redovni profesor); University of Limoges, Francuska.

 10. NATO-Science for Peace and Security (SPS) Programme, Projekat G4925 - "DURAPEM - Novel Materials for Durable Proton Exchange Membrane Fuel Cells".
  Vreme trajanja projekta: 11.5.2015. - 11.5.2018.
  Institucije uključene u projekat: Kemijski inštitut, Ljubljana, Slovenija, (rukovodilac prof. dr Miran Gaberšček) i Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, (rukovodilac prof. dr Slavko Mentus, dopisni član SANU).

 11. FP7-PEOPLE-2013-NIGHT, Projekat: Science in Motion for Friday Night Commotion 2013 (SCIMFONICOM 2.013).
  Koordinator ispred Fakulteta za fizičku hemiju: Biljana Šljukić.

 12. HORIZON 2020 - Marie Sklodowska Curie, Projekat: Science in Motion for Friday Night Commotion 2014-15 (SCIMFONICOM 2014-15).
  Koordinator ispred Fakulteta za fizičku hemiju: Ivana Stojković Simatović

 13. "Catalysis by metal cluster supported by complex oxide substrates".
  Institucije uključene u projekat: KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm i Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju. Projekat finansira Swedish Research Council.

 14. Projekat multilateralne naucne i tehnoloske saradnje u dunavskom regionu u 2017-2018 "Conducting polymer composites" br. DS 2016-0027.
  (br. 337-00-00136/2016-09/41 kod MPNTR); institucije ukljucene u projekat: Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, Ceska (rukovodilac dr Patrycja Bober), Polymer Institute of Slovak Academy of Sciences, Slovacka (rukovodilac dr Matej Mičušik), Kompetenzzentrum Holz GmbH, Austrija (rukovodilac dr Adriana Kovalcik) i Univerzitet u Beogradu-Fakultet za fizicku hemiju (rukovodilac prof. dr Gordana Ćirić-Marjanović).

 

 

 

© 2011 Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju